AMDANOM NI

Y Prosiect

Dod â rhanddeiliaid Gwlân Cymru ynghyd i wireddu potensial gwlân fel deunydd naturiol, cynaliadwy ac amlbwrpas, trwy adeiladu ar ei dreftadaeth gyfoaethog, gwella dealltwriaeth, hwyluso cydweithredu a chynnig atebion cynnyrch arloesol i heriau cyfredol.

GWYLIWCH FIDEOS EIN PROSIECT

Mae’r prosiect hwn ledled Cymru yn dwyn ynghyd rwydwaith helaeth o randdeiliaid sy’n cynrychioli pob rhan o’r gadwyn gyflenwi gwlân.

Dyluniwyd y prosiect cyffrous hwn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflwynwyd gan Menter Môn, gyda’r nod o ‘Ddod â rhanddeiliaid Gwlân Cymru ynghyd I wireddu potensial gwlân fel deunydd naturiol, cynaliadwy ac amlbwrpas, trwy adeiladu ar ei dreftadaeth gyfoethog, gwella dealltwriaeth, hwyluso cydweithredu a chynnig atebion cynnyrch arloesol I heriau cyfredol.

Nodau’r prosiect yw:

Adeiladu ecosystem fywiog ar gyfer Sector Gwlân Cymru

Hwyluso cyfleoedd cadwyn gyflenwi presennol

Treialu cynhyrchion arloesol gwerth uchel wedi’u gwneud â Wlân Cymru.

Join our cluster group to receive updates on the project aND CONNECT WITH OTHER WOOL STAKEHOLDERS ACROSS WALES

Gallwch ein dilyn ar Instagram, Facebook, Twitter ac Youtube, a pheidiwch ag anghofio edrych ar brosiectau eraill Menter Môn ar www.mentermon.com

Facebook

Ymunwch â ni i glywed am ganfyddiadau adroddiad ‘Gwlân Cymreig ar gyfer Cymwysiadau Inswleddio’ a grewyd gan Wool Insulation Wales ar ran y prosiect Gwnaed â Gwlân. Yn ystod y sessiwn hwn bydd cyfle am sesiwn holi ac ateb. Mae’r adroddiad bellach ar gael i'w ddarllen ar ein gwefan.Join us to hear about the findings from the report on the ‘Welsh Wool for Insulation Applications’ that was created by Wool Insulation Wales on behalf of the Made with Wool Project. During this webinar there will be an opportunity for a Q&A session. The report is now available to read in full on our website.Linc i gofrestru yn / Link to registerwww.eventbrite.co.uk/e/welsh-wool-for-insulation-applications-tickets-687225990437?aff=oddtdtcreatorMenter Môn Wool Insulation Wales Ltd Prifysgol Bangor ... See MoreSee Less
View on Facebook
Rydym yn gyffrous i gyhoeddi y bydd Inswleiddio Gwlân Cymru Cyf yn datblygu ymhellach ac yn gweithio gyda ni a’r Ganolfan Biogyfansoddion i fynd ag Inswleiddiad Gwlân defaid rhydd i’r farchnad. Fel y mae rhai ohonoch yn gwybod, daeth Mair a Ruth-Marie, cyd-sylfaenwyr Inswleiddio Gwlân Cymru Cyf, at ei gilydd drwy’r Prosiect Gwnaed â Gwlân ac ers hynny maent wedi sefydlu busnes ac yn fwyaf diweddar maent wedi ennill gwobr ‘Cychwynnol y Flwyddyn Gwasanaethau Adeiladu ac Adeiladu’. yng Ngwobr Cychwyn Busnes Cymru. Trwy eu brand Truewool® maent wedi lansio insiwleiddio rholiau llofft ac yn edrych ymlaen at ddatblygu Truewool®Cavity Wall Solutions. Rydym hefyd wedi gallu eu cefnogi ar astudiaeth gwmpasu i briodweddau gwahanol fridiau gwlân ar gyfer inswleiddio gwlân, a bydd y canlyniadau’n cael eu rhannu â’r grŵp clwstwr yn fuan iawn. Edrychwn ymlaen at weld eu busnes yn tyfu, eu cefnogi lle y gallwn a gobeithio y gallant gael effaith gadarnhaol ar bris gwlân Cymreig i ffermwyr Cymru We are excited to announce that Wool Insulation Wales Ltd will be further developing and working with us and the BioComposites Centre to take Loose Fill Cavity Insulation to market. As some of you know Mair and Ruth-Marie the co-founders of Wool Insulation Wales Ltd, got together through the Made with Wool Project and have since set up a business and most recently won the 'Construction and Building Services StartUp of the Year' at the StartUp Award Wales. Through their Truewool® brand they have launched loft roll insulation and are looking forward to developing Truewool®Cavity Wall Solutions.We have also been able to support them on a scoping study into the properties of different wool breeds for wool insulation, the results of which will be shared with the cluster group very soon. We look forward to seeing their business grow, supporting them where we can and hope that they can have a positive impact on the price of Welsh wool for farmers in Wales. Menter Môn Rhwydwaith Gwledig Cymru - Wales Rural Network Llywodraeth Cymru British Wool Farm Wool Insulation Wales Ltd ... See MoreSee Less
View on Facebook
Following consultations with our Welsh wool Cluster, Made with Wool commissioned a study into wool in education. We started with an online discussion and followed it with a review into resources. All reports completed and resources discovered during this time are all available on our website.Menter Môn Llywodraeth Cymru Rhwydwaith Gwledig Cymru - Wales Rural Network Grŵp Ymgynghori Lafan Consulting Group ... See MoreSee Less
View on Facebook
cyWelsh